Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

REGULAMIN WITRYNY INTERNETOWEJ INNEPROCENTY.PL

1. Postanowienia ogólne

 1. Witryna internetowa dostępna jest na stronie internetowej pod adresem https://inneprocenty.pl i jest prowadzona przez Spółką ALKOHOLE RZEMIEŚLNICZE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Smolki 8/2, 30-513 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 000078309 dalszej części niniejszego Regulaminu będzie nazywana „Witryną”.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Witryny przez Klientów, w szczególności zasady zawierania za jej pośrednictwem umów sprzedaży produktów oferowanych przez Dostawca, wykonywania tych umów i prowadzenia postępowania reklamacyjnego. 
 1. Dostawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zawierających powyżej 18% alkoholu. Zezwolenie numer ____________ wydane przez _____________________ .
 2. Napoje alkoholowe oferowane za pośrednictwem Witryny, dostarczane są wyłącznie podmiotom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy, należy rozumieć je w sposób następujący:
 • Administrator danych osobowych – Operator Witryny Spółką ALKOHOLE RZEMIEŚLNICZE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Smolki 8/2, 30-513 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 000078309
 • Czas realizacji zamówienia – ilość dni roboczych potrzebnych Operatorowi na skompletowanie zamówienia dokonanego przez Klienta w Witrynie oraz jego dostarczenie za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu;
 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem wszystkich dni, które zostały wskazane w odrębnych przepisach prawa za dni wolne od pracy;
 • Konto – funkcjonalność Witryny umożliwiająca dokonywanie zakupów towarów, dostęp do historii zamówień złożonych za pośrednictwem Witryny, podgląd realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Witryny, dostęp do danych podanych przy rejestracji z możliwością ich modyfikacji zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zezwolenie na sprzedaż hurtową lub detaliczną napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu, która korzysta z Witryny, a w szczególności dokonuje zakupów w Witrynie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie;
 • Operator/Dostawca – Będąca Operatorem Witryny oraz Dostawcą Spółką ALKOHOLE RZEMIEŚLNICZE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Smolki 8/2, 30-513 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 000078309
 • Regulamin – niniejszy Regulamin Witryny, dostępny na stronie internetowej https://inneprocenty.pl oraz w siedzibie Operatora;
 • Weryfikacja – czynność polegająca na sprawdzeniu przez Operatora czy zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przesłane przez Klienta w procesie rejestracji jest prawidłowe i aktualne.
 • Witryna – serwis internetowy znajdujący się pod adresem https://inneprocenty.pl.
 • Zamówienie – oświadczenie woli wyrażone przez Klienta za pośrednictwem Witryny, będące równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia (znajdujących się w ofercie dostępnej w Witrynie w chwili składania Zamówienia), określające ich typ, ilość, dane osobowe Klienta, formę zapłaty oraz sposób i miejsce dostarczenia produktów

2. Zasady korzystania ze sklepu

 1. Operator świadczy drogą elektroniczną usługę polegającą na udostępnianiu możliwości założenia przez Klienta konta w Witrynie, pozwalającego na dokonywanie po Weryfikacji zakupów produktów oraz korzystanie z innych usług oferowanych w Witrynie;
 2. Rejestracja Konta w Witrynie jest dobrowolna i nieodpłatna.
 3. Umowa o świadczenie usług założenia i prowadzenia indywidualnego konta w Witrynie zostaje zawarta po wypełnieniu przez Klienta formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem https://inneprocenty.pl/pl/reg, załączeniu skanu zaakceptowaniu Regulaminu  i wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych oraz potwierdzenia woli założenia indywidualnego konta w Witrynie poprzez wciśnięcie ikony Zarejestruj się.
 4. Przed zarejestrowaniem indywidualnego konta w Witrynie, Klient powinien zapoznać się dokładnie z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności.  
 5. Po zarejestrowaniu indywidualnego konta w Witrynie, Klient może zalogować się do Witryny podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej oraz hasło, jeśli Klient nie pamięta hasła może skorzystać z przypomnienia hasła, podając adres poczty elektronicznej który podał podczas rejestracji konta.
 6. Możliwość przeglądania cen hurtowych oraz składania zamówień, zostanie udostępniona jedynie Klientom zweryfikowanym przez Operatora.
 7. Klient w każdej chwili i bez podania przyczyny może usunąć swoje konto w Witrynie. W wyniku usunięcia konta następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usług udostępniania Klientowi indywidualnego konta w Witrynie.
 8. W celu usunięcia indywidualnego konta w Witrynie, należy wysłać do Operatora żądanie usunięcia konta, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: __________________ albo w formie pisemnej na adres pocztowy siedziby Operatora.
 9. Do korzystania z usług oferowanych w Sklepie elektronicznym oraz przeglądania treści Witryny, składania zamówień i korzystania z indywidualnego konta w Witrynie, wymagane jest spełnienie następujących, minimalnych warunków technicznych:
 • Posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
 • Posiadanie przeglądarki internetowej z aktualnymi wtyczkami shockwave flash, Java oraz wyłączone programy blokujące treści na stronie np.. AdBlock:
  1. Mozilla Firefox
  2. Opera
  3. Google Chrome
  4. Internet Explorer
 • Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej

    10. Klient zobowiązuje się do:

 • korzystania ze Witryny w sposób, który nie narusza przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu;
 • korzystania ze Witryny w sposób, który nie narusza praw osób trzecich, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego;
 • korzystania ze Witryny zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób, który nie zakłóca jego funkcjonowania;
 • dochowania należytej staranności w definiowaniu hasła oraz loginu w Witrynie, jak i zachowania ich poufności.

11. Operator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi prowadzenia indywidualnego konta w Witrynie z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia zasad o których mowa w ust. 9 powyżej.

12. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi prowadzenia indywidualnego konta w Witrynie przesyłane jest Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany w Witrynie. 

13. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia danych do logowania w Witrynie osobom trzecim

3. Składanie zamówień i zawieranie umowy dostawy

 1. Przed złożeniem zamówienia na produkt dostępny w Witrynie, Klient jest zobowiązany uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Klient potwierdzając zamówienie w Witrynie, składa jednocześnie oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował zawarte w nim postanowienia oraz, że zezwala na przetwarzanie przez Operatora jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 2. Świadczenie przez Operatora usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na produkty dostępne w Witrynie za pośrednictwem Witryny jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia Operatora.
 3. Zamówienia na produkty dostępne w Witrynie można składać całą dobę przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresu przerw technicznych i konserwacyjnych. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym licząc od dnia, w którym zamówienie zostało złożone.
 4. Operator przyjmuje zamówienia za pośrednictwem Witryny w taki sposób, że Klient przeglądający zawartość Witryny, po wybraniu produktu oraz akceptacji jego ceny, dodaje go automatycznie do formularza zamówienia dostępnego w zakładce Koszyk po jej włączeniu lub wciśnięciu przycisku Koszyk.
 5. Po zaakceptowaniu produktów w formularzu zamówienia, określeniu ich liczby, wyborze formy płatności i sposobu dostawy produktów oraz  ostatecznym zaakceptowaniu łącznej ceny wszystkich produktów, Klient może dokonać złożenia zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku Zamawiam i podania swoich danych niezbędnych do dostarczenia zakupionego produktu.
 6. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę pełnoletnią.
 7. W formularzu zamówienia należy wskazać imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Klienta, dane adresowe miejsca dostawy Zamówienia. W przypadku zamówienia napojów alkoholowych na imprezę zamkniętą należy wskazać dodatkowo czas i miejsce przedmiotowej imprezy zamkniętej.
 8. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w formularzu zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia. W przedmiotowym potwierdzeniu przesłany zostanie wykaz zamówionych produktów wraz z ich cenami jednostkowymi, ceną łączną, kosztami przesyłki oraz sposobem i przewidywanym czasem dostawy.
 9. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przekazanych przez Klienta danych, Operator może wstrzymać realizację zamówienia o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.

 4. Ceny produktów

 1. Wszystkie ceny w Witrynie podawane są w złotych polskich i zawierają wliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.
 2. Klientom zweryfikowanym podawane są ceny hurtowe brutto.
 3. Do łącznej ceny produktów zamówionych w Witrynie doliczany jest koszt przesyłki zależny od wybranego sposobu dostawy i formy płatności.
 4. Cena podana przy każdym produkcie w Witrynie, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w Witrynie, wprowadzania do Witryny nowych produktów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych i udzielania rabatów.
 6. Zmiany cen produktów w Witrynie o których mowa w ust. 4 powyżej, nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocji lub wyprzedaży  

5. Formy płatności

 1. Płatności za zamówione produkty można dokonywać w następujący sposób:
 • Bezgotówkowo przed odbiorem zamówionego produktu, poprzez:
  1. bezpośredni przelew na rachunek Operatora,
  2. blikiem
  3. autoryzację płatności w systemach:
   1. ____________
   2. ____________
   3. ____________
  4. Szczegółowy wykaz wszelkich opcji zapłaty za zamówione produkty wraz wyszczególnieniem wszystkich, związanych z nimi kosztów, dostępny jest na stronie internetowej Witryny w zakładce „Dostawa” znajdującej się pod adresem https://inneprocenty.pl/pl/i/Czas-i-koszty-dostawy/4.

6. Warunki dostawy produktów

 1. Zamówione produkty są dostarczane pod wskazany w umowie adres na terenie Polski, zgodnie z życzeniem Klienta wyrażonym w formularzu zamówienia.
 2. Koszty przesyłki zamówionych produktów ponosi Klient, o czym zostaje poinformowany przy akceptacji składanego Zamówienia.
 3. Koszt dostawy produktów oraz całkowity czas realizacji zamówienia są zależne od wybranej przez Klienta formy dostawy produktu.
 4. O kosztach dostawy Klient informowany jest w sposób wyraźny, przed złożeniem Zamówienia, w formularzu zamówienia na stronie Witryny, po wyborze formy dostawy.
 5. Do każdego przesyłanego produktu załączany jest Faktura VAT.
 6. Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu.
 7. Operator zaleca aby Klient przed odbiorem przesyłki pocztowej lub kurierskiej sprawdził, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku widocznego uszkodzenia, Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się z Operatorem.

7. Reklamacje

 1. Operator oświadcza, że produkty znajdujące się w Witrynie są fabrycznie nowe, oryginalne i spełniają warunki określone w specyfikacji każdego produktu.
 2. Operator jest zobowiązany dostarczyć Klientowi zamówione produkty bez wad fizycznych oraz prawnych i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku wystąpienia takich wad, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 3. Reklamacje dotyczące wad produktów można składać do Operatora, bezpośrednio w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres pocztowy Operatora.
 4. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało w szczególności: imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, adres poczty elektronicznej, numer zamówienia, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź pocztą elektroniczną, datę nabycia produktu, rodzaj reklamowanego produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta a także wskazanie preferowanego przez Klienta sposobu udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 12. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem ogólnodostępnym, zamieszczonym na stronie internetowej Witryny w zakładce Regulamin, znajdującej się pod adresem  https://inneprocenty.pl/pl/i/Regulamin/3 w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, a także udostępniany nieodpłatnie w formie drukowanej w siedzibie Operatora.
 2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie Witryny, odnoszące się do produktów prezentowanych w Witrynie, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).
 3. Umowy zawierane w Witrynie zawierane są w języku polskim.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Witryny następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Witrynie treści zawartej umowy.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany treści niniejszego Regulaminu na poniższych zasadach:
 • Informacje o wszelkich zmianach Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej Witryny wraz z nowym tekstem jednolitym Regulaminu oraz zestawieniem ostatnich zmian Regulaminu.
 • O treści zmian Regulaminu każdy Klient, który zarejestrował się w Witrynie Klient, zostanie poinformowany także pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu rejestracji.
 • Informacja o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
 • Zmieniony Regulamin będzie wiązał Klienta, który zarejestrował się w Witrynie, o ile nie złożył on w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi w Witrynie.
 • W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem a także w zakresie w jakim Regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa polskiego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl